ការបង្កើតគណនីបណ្តោះអាសន្ន​និងការកែកំហុសផ្សេងៗ (Suspense Account​ and Error Correction )

$3

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

គណនីដែលគួរទុកចិត្តគឺជាគណនីមួយដែលត្រូវបានប្រើជាបណ្តោះអាសន្នឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីផ្ទុកនូវធាតុនិងភាពខុសគ្នាដែលមិនទាន់បានសំរេចរង់ចាំការវិភាគនិងចំណាត់ថ្នាក់ជាអចិន្ត្រៃយ៍។វាអាចជាឃ្លាំងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរូបិយវត្ថុ (វិក័យប័ត្រសាច់ប្រាក់ការដកសាច់ប្រាក់និងធាតុទិនានុប្បវត្តិ) ដែលបានបញ្ចូលជាមួយលេខគណនីមិនត្រឹមត្រូវ។ គណនីដែលបានបញ្ជាក់អាចនឹងមិនមានឬវាអាចត្រូវបានលុបចោល / បង្កក។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តប្រតិបត្តិការគួរតែត្រូវបានដឹកនាំទៅគណនីដែលមានការសង្ស័យ។នៅក្នុងធនាគារដែលគ្មានសាខា – ធនាគារតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តសម្រាប់ធនាគារមិនមានគណនី – គណនីទាំងនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ “ការផ្ទេរប្រាក់ – ឆ្លងកាត់” ។ ឧទាហរណ៍អ្នកផ្ញើផ្ញើប្រាក់ពីគណនីអេស៊ីអាអេសអាមេរិកទៅលេខទូរស័ព្ទប៊ីប៊ីនៅប្រទេសជប៉ុន។ អតិថិជនទទួលបានការជូនដំណឹងនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេដើម្បីដកប្រាក់នេះពីភ្នាក់ងារប៊ីប៊ី។ លុះត្រាតែពួកគេដកប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់ស្ថិតក្នុងគណនីគួរឱ្យសង្ស័យរកប្រាក់ចំណូលពីវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឬប៊ីប៊ីអេលអណ្តែត / ការប្រាក់លើប្រាក់នោះ។ នៅពេលការដកប្រាក់របស់អតិថិជនត្រូវបានបញ្ចប់ប្រាក់នឹងប្តូរពីគណនីសង្ស័យទៅគណនីរបស់ភ្នាក់ងារដែលសម្របសម្រួលការដកប្រាក់។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions