របៀបគណនា អត្រាការប្រាក់ អាត្រាចំណូលរំពឹងទុករបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងអត្រាវិនិយោគតិចបំផុតដែលក្រុមហ៊ុនចង់បាន ( Cost of Debt, Cost of Equity and Weighted Average Cost of Capital / WACC )

$8

  1. ការគណនាអត្រាការប្រាក់ពិតសម្រាប់បំណុលមានរយៈពេលកំណត់ (Cost of redeemable debt)
  2. ការគណនាអត្រាការប្រាក់ពិតសម្រាប់បំណុលមានរយៈពេលមិនកំណត់(Cost of irredeemable debt)
  3. គណនាអាត្រាចំណូលរំពឹងទុករបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដោយប្រើកំណើនភាគលាភ (Find cost of equity using Dividend growth model)
  4. ការគណនាអត្រាវិនិយោគដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចង់បាន (Cost of Equity)
  5. ការគណនាអត្រាវិនិយោគតិចបំផុតដែលក្រុមហ៊ុនចង់បាន (Weighted Average Cost of Capital (WACC))
  6. ការគណនាអត្រាវិនិយោគដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចង់បានដោយប្រើ Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  7. អត្រាចំណូលមានតែនាមករណ៍និងអត្រាពិតប្រាកដ (Nominal and real rate of return)

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

WACC ត្រូវបានគណនាដោយគុណតម្លៃនៃប្រភពដើមទុននីមួយៗ (បំណុលនិងមូលធន) ដោយទំងន់ដែលពាក់ព័ន្ធហើយបន្ទាប់មកបន្ថែមផលិតផលជាមួយគ្នាដើម្បីកំណត់តម្លៃ។ នៅក្នុងរូបមន្តខាងលើអ៊ី / V តំណាងឱ្យសមាមាត្រនៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានផ្អែកលើមូលធនចំណែក D / V តំណាងឱ្យសមាមាត្រនៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានផ្អែកលើបំណុល។ ការចំណាយមូលធនមធ្យម (WACC) គឺជាការគណនាចំណាយដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលក្នុងនោះ ប្រភេទនីមួយៗនៃដើមទុនមានទំងន់សមាមាត្រ។ ប្រភពដើមទុនទាំងអស់រួមទាំងភាគហ៊ុនធម្មតាភាគហ៊ុនអាទិភាពប័ណ្ណភាគហ៊ុននិងបំណុលរយៈពេលវែងផ្សេងទៀតត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនារបស់ WACC ។WACC របស់ក្រុមហ៊ុនកើនឡើងនៅពេលដែលបែតានិងអត្រានៃការត្រឡប់មកវិញលើភាគហ៊ុនកើនឡើងពីព្រោះការកើនឡើងនៅក្នុង WACC បង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃការវាយតម្លៃនិងការកើនឡើងហានិភ័យ។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions