អ្វីខ្លះចាត់ទុកជាភស្តុតាងសវនកម្ម (Audit Evidence)

$6

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

ការធ្វើសវនកម្មគឺជា“ ការពិនិត្យឯករាជ្យនៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គភាពណាមួយមិនថាប្រាក់ចំណេញឬមិនចំណេញដោយមិនគិតពីទំហំនិងទម្រង់ច្បាប់ទេនៅពេលដែលការធ្វើសវនកម្មបែបនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ខ្លួន” ។ សវនកម្មពិចារណាលើសំណើមុនពេលទទួលយកភស្តុតាងនិងវាយតម្លៃសំណើនានានៅក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់ពួកគេ។ [២]សវនកម្មផ្តល់ការធានាពីភាគីទីបីដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាថាប្រធានបទមិនមានបញ្ហាខុសបច្ចេកទេស។ ពាក្យនេះត្រូវបានអនុវត្តជាញឹកញាប់បំផុតចំពោះការធ្វើសវនកម្មនៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទងនឹងនីតិបុគ្គល។ តំបន់ដែលត្រូវបានធ្វើសវនកម្មជាទូទៅរួមមាន៖ លេខាធិការដ្ឋាននិងការអនុលោមភាពការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងការគ្រប់គ្រងគុណភាពការគ្រប់គ្រងគម្រោងការគ្រប់គ្រងទឹកនិងការអភិរក្សថាមពល។ ជាលទ្ធផលនៃការធ្វើសវនកម្មអ្នកពាក់ព័ន្ធអាចវាយតម្លៃនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចលើប្រធានបទនេះ។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…