ការវាយតម្លៃគម្រោងវិនិយោគឬអាជីវកម្មដោយប្រើវិធីសាស្ត្រ Discounted Payback (Business or Investment Project Evaluation​​ Using Discounted Payback Method)

$4

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

រយៈពេលសងត្រលប់ដែលបានបញ្ចុះគឺជានីតិវិធីថវិកាមូលធនដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ប្រាក់ចំណេញនៃគម្រោង។ រយៈពេលសងត្រលប់ថយចុះផ្តល់នូវចំនួនឆ្នាំដែលវាត្រូវចំណាយសូម្បីតែពីការចំណាយដំបូងដោយបន្ថយលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតនិងការទទួលស្គាល់តម្លៃពេលវេលានៃប្រាក់។ ម៉ែត្រត្រូវបានប្រើដើម្បីវាយតម្លៃលទ្ធភាពនិងផលចំណេញនៃគម្រោងដែលបានផ្តល់ឱ្យ។រូបមន្តរយៈពេលសងត្រលប់ដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញជាងនេះដែលបែងចែកការបែងចែកសាច់ប្រាក់សរុបសម្រាប់គម្រោងដោយលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមមិនផ្តល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវចំពោះសំណួរថាតើត្រូវឬមិនទទួលយកគម្រោងនោះទេពីព្រោះវាស្មានតែមួយ ការវិនិយោគឈានមុខគេនិងមិនកេងយកតម្លៃពេលវេលានៃប្រាក់។ រយៈពេលសងត្រលប់ដែលត្រូវបានគេបញ្ចុះត្រូវបានប្រើជាផ្នែកមួយនៃថវិកាមូលធនដើម្បីកំណត់ថាតើគម្រោងណាមួយត្រូវអនុវត្ត។មានភាពសុក្រិតជាងការគណនារយៈពេលសងត្រលប់វិញដែលជាកត្តាថយចុះកត្តារយៈពេលសងត្រលប់វិញក្នុងតម្លៃពេលវេលានៃប្រាក់។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…