ការការពារហានិភ័យនៃអត្រាប្តូរប្រាក់ដោយប្រើ Netting (Hedging Exchange Risk Using Netting)

$5

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

តាមច្បាប់ការកំណត់ឬការដាក់សំណាញ់គឺជាបច្ចេកទេសស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តរវាងបុគ្គលឬអាជីវកម្មដោយមានសិទ្ធិនិងបំណុលទៅវិញទៅមកដោយជំនួសមុខតំណែងដុលជាមួយនឹងមុខតំណែងសុទ្ធ។ [1] [2] វាអនុញ្ញាតិឱ្យប្រើសិទ្ធិដើម្បីទូទាត់បំណុលដែលការទាមទារអន្តរកម្មរវាងដើមចោទនិងអ្នកឆ្លើយតបលទ្ធផលដែលថាការទាមទារសំណងសរុបនៃបំណុលទៅវិញទៅមកបង្កើតបានជាការទាមទារសុទ្ធតែមួយ។ [3] ពាក្យបណ្តឹងសុទ្ធត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជំហរសុទ្ធ។ និយាយម្យ៉ាងទៀតការកំណត់មួយគឺជាសិទ្ធិរបស់កូនបំណុលក្នុងការថ្លឹងថ្លែងបំណុលគ្នាជាមួយម្ចាស់បំណុល។សមតុល្យណាមួយដែលនៅសល់ដោយសារភាគីណាមួយនៅតែជំពាក់ប៉ុន្តែបំណុលទៅវិញទៅមកត្រូវបានបញ្ចប់។ អំណាចនៃមុខតំណែងសុទ្ធគឺស្ថិតនៅក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទានហើយក៏ផ្តល់នូវតម្រូវការមូលធនបទប្បញ្ញត្តិនិងគុណសម្បត្តិទូទាត់ដែលរួមចំណែកដល់ស្ថេរភាពទីផ្សារ។ ពិពណ៌នាអំពីនីតិវិធីសម្រាប់និងលទ្ធផលនៃការប្រតិបត្តិ។ ផ្ទុយទៅវិញសំណុំបែបបទពណ៌នាអំពីមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ផលិតមុខតំណែងសុទ្ធ។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…