ការវាយតម្លៃគម្រោងវិនិយោគឬអាជីវកម្មដោយប្រើវិធីសាស្ត្រ Profitability Index /PI ( Business or Investment Project Evaluation​​ Using Profitability Index Method)

$5

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

សន្ទស្សន៍ប្រាក់ចំណេញ (PI) ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាអនុបាតវិនិយោគប្រាក់ចំណេញ (PIR) និងសមាមាត្រវិនិយោគតម្លៃ (VIR) គឺជាសមាមាត្រនៃការទូទាត់ទៅនឹងការវិនិយោគនៃគម្រោងដែលបានស្នើឡើង។ វាជាឧបករណ៍មានប្រយោជន៍សម្រាប់គម្រោងចំណាត់ថ្នាក់ព្រោះវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់បរិមាណនៃតម្លៃដែលបានបង្កើតក្នុងមួយឯកតានៃការវិនិយោគ។ នៅក្រោមការរាប់មូលធនវិធីសាស្រ្តភីអាយគឺសមស្របពីព្រោះវិធីសាស្ត្រភីអាយចង្អុលបង្ហាញសមាមាត្រសមាមាត្រឧទាហរណ៍ជំនួសឱ្យតួលេខដាច់ខាត។ បើគិតជាលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលបានគណនាមិនរាប់បញ្ចូលការវិនិយោគដែលបានធ្វើនៅក្នុងគម្រោងនោះសន្ទស្សន៍ប្រាក់ចំណេញ ១ បង្ហាញពីការបែកបាក់។ តម្លៃទាបជាងមួយអាចបង្ហាញថាតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់គម្រោង (PV) តិចជាងការវិនិយោគដំបូង។ នៅពេលដែលតម្លៃនៃសន្ទស្សន៍ប្រាក់ចំណេញកើនឡើងដូច្នេះភាពទាក់ទាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃគម្រោងដែលបានស្នើឡើង។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…